صفحه اختصاصی سالن همایش شهید آوینی - ساختمان باقرالعلوم(ع)


برنامه کاری سالن همایش درمهر ماه سال 1396

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 1396/07/01 14 الی 18
دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات همایش مذکور برگزار گردید.
2 1396/07/04 10 الی 12
دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات همایش مذکور برگزار گردید.
3 1396/07/04 15 الی 18 معاونت پژوهش همایش مذکور لغو گردید.
4 1396/07/15 14 الی 18
دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات همایش مذکور لغو گردید.
5 1396/07/17 8 الی 10 معاونت ایمنی و اقدامات تأمینی همایش مذکور برگزار گردید.
6 1396/07/19 8 الی 12 دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی همایش مذکور برگزار گردید.
7 1396/07/22 14 الی 18
دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات همایش مذکور لغو گردید.
8 1396/07/29 14 الی 18 دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات همایش مذکور در آینده برگزار می شود.


برنامه کاری سالن همایش در  ماه های آینده سال 1396

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 -
-
-
-
2 -
-
-
-
3 -
-
-
-
4 -
-
-
-
5 -
-
-
-


تمام حقوق متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.