صفحه اختصاصی سالن همایش شهید آوینی - ساختمان باقرالعلوم(ع)


برنامه کاری سالن همایش در اسفند ماه سال 1396

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 1396/12/9 7:30 الی 18 دانشکده و پژوهشکده جنگ الکترونیک و دفاع سایبری همایش مذکور برگزار گردید.
2 1396/12/20 9 الی 12 دانشکده و پژوهشکده علوم پایه همایش مذکور برگزار گردید.
3 1396/12/21 8 الی 12 دانشکده و پژوهشکده  پدافند غیر عامل همایش مذکور برگزار گردید.
4 1396/12/21 13:30 الی 16 دانشکده و پژوهشکده علوم پایه همایش مذکور برگزار گردید.
5 - - - -


برنامه کاری سالن همایش در سال 1397

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -


تمام حقوق متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.