صفحه اختصاصی سالن همایش شهید آوینی - ساختمان باقرالعلوم(ع)


برنامه کاری سالن همایش در مهر ماه سال 1397

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 1397/07/07 10 الی 12 دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی همایش مذکور لغو گردید.
2 1397/07/07 13 الی 15 دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات همایش مذکور برگزار گردید.
3 1397/07/09 8 الی 10 دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات همایش مذکور برگزار گردید.
4 1397/07/09 13 الی 15 بسیج دانشجویی همایش مذکور برگزار گردید.
5 1397/07/10 08 الی 12 دانشکده و پژوهشکده پدافند غیر عامل همایش مذکور برگزار گردید.
6 1397/07/15 9:30 الی12 دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی همایش مذکور برگزار گردید.
7 1397/07/17 10 الی 11:30 مرکز علم و فناوری موسم همایش مذکور برگزار گردید.
7 1397/07/17 13 الی 15 بسیج دانشجویی همایش مذکور برگزار گردید.
7 1397/07/22 12:30 الی 15 مرکز علم و فناوری رسام بسیج دانشجویی همایش مذکور برگزار گردید.
7 1397/07/23 13 الی 15  بسیج دانشجویی همایش مذکور برگزار گردید.


برنامه کاری سالن همایش در ماه های آینده سال 1397

رد تاریخ مراسم ساعت مراسم رده درخواست کننده توضیحات

1 1397/08/30 7:30 الی 17 دانشکده و پزوهشکده علوم پایه -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -


تمام حقوق متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.